Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Sawan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน
เกี่ยวกับหน่วยงาน1

หน้าที่และอำนาจตามกฏกระทรวง

หน้าที่และอำนาจตามกฏกระทรวง

หน้าที่และอำนาจตามกฎกระทรวง

         1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาคในการอำนวยการ ดำเนินการกำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัด

         2. จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  กลุ่มจังหวัดและท้องถิ่นรวมทั้งแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

         3. กำกับ  เฝ้าระวัง  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  บูรณาการแก้ไขปัญหา  และรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

         4. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยสวนป่า  กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์  กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและการประกอบกิจการน้ำบาดาล  และกิจการประปาสัมปทาน  รวมทั้งกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมาย

         5. ส่งเสริม  สนับสนุน  เผยแพร่  ให้คำปรึกษา  พัฒนาองค์ความรู้  และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเครือข่าย  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสงวน  อนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพฯ พ

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง