Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Sawan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน
เกี่ยวกับหน่วยงาน1

พันธกิจ

พันธกิจ

                          พันธกิจ

         ๑. การดำเนินงานจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนครสวรรค์

         ๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนครสวรรค์

         ๓. ประสานและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

         ๔. ประสานและให้บริการขออนุญาตใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามที่รับมอบหมาย