Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Sawan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
สำนักงาน ก.พ.ร ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่มือของประชาชน
เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ
โดยสามารถทำแบบสำรวจได้ เพียง สแกน QR Code